Allmänna villkor

Genom att använda iqona.se och/eller göra en beställning, godkänner du att följa villkoren som anges i detta dokument. Försäkra dig om att du har läst igenom och förstått villkoren innan du gör din beställning.

Den version av villkoren som gäller för din beställning är den version som finns tillgänglig på iqona.se vid den tidpunkt då du gör din beställning. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra dessa villkor efter behov, utan att meddela dig på förhand.

Vi strävar efter att alltid tillämpa gott affärsmannaskap och att i största möjliga mån tillgodose våra kunders önskemål.

Avtalsvillkor som avviker från vad som anges i Villkoren, såsom exempelvis allmänna villkor anvisade av Köparen, gäller endast om de avtalats och godkänts skriftligen av firmatecknare för Iqona. De kvantiteter som anges i avtalet är ungefärliga och kan variera. Säljaren reserverar sig för kvantitets-avvikelser i leverans med +/-10%. av varor med tryck. Säljaren har rätt att inom angiven avvikelse fakturera levererat antal.

Samtliga priser på iqona.se angivna i Svenska kronor och är exklusive mervärdesskatt och med leveransvillkor Ex Works. Detta innebär att köpare står för fraktkostnader och emballage.

Samtliga priser som anges på iqona.se gäller tillsvidare, och kan när som helst utan avisering komma att ändras. Tillfällen då de kan komma att ändras är exempelvis förändringar i valutakurser, råmaterialpriser, skatter eller felskrivningar.

Samtliga produktbilder på iqona.se samt i korrektur och annat produktmaterial skall ses som en fingervisning om produktens färg och utförande. Om köpare vill säkerställa produktens färgnyans, utförande samt funktion skall ett provexemplar beställas av Iqona innan beställning läggs.

Vissa produkter är delvis handgjorda. Det innebär att köparen alltid ska ha en hög acceptans för skiftningar och avvikelser, såsom färg och storlek.

Köparen förbinder sig att själv fördjupa sig kring hur produkten skall användas, rengöras och underhållas.

Orderbekräftelsen är bindande och vid skillnader och/eller otydligheter mellan annan korrespondens och orderbekräftelse ges orderbekräftelsen företräde. Det åligger köparen att aktivt leta efter fel i orderbekräftelsen, säljaren ansvarar inte för fel som köparen ej påkallat. Upptäcker köparen felaktigheter i gällande orderbekräftelse ska köparen utan dröjsmål, senast samma dygn som orderbekräftelsen skickats, påkalla detta för säljaren. Påkallar inte köparen felet inom denna tidsfrist anses orderbekräftelsen accepterad till fullo.

Vid avtal innehållandes tryckta eller på annat sätt märkta produkter får köparen godkänna ett digitalt korrektur innan produktion. Korrektur skall ses som en fingervisning av slutresultatet och exakt storlek eller placering på tryck garanteras ej, om inte annat avtalats.

Korrekturet är helt avgörande för produktens utseende. Köparen måste därför noggrant gå igen om korrekturet och se att allt stämmer med beställning. Köparen ansvarar för att aktivt leta efter eventuella fel i korrektur och att skriftligen påpeka dessa till Iqona innan korrektur godkänns och produktion inleds. Ansvaret för alla uppgifter så som produkt, produktfärg, produktspecifikationer, placeringen av tryck, logo, tryckfärger, texter, typnsitt, stavning etc övergår på köparen.

Om köparen har specifika krav på hur eller var trycket skall placeras måste dessa meddelas skriftligen till Iqona. Specifika krav måste även stå utskrivna i det korrektur som köparen godkänner.

Iqona ansvarar ej för fel som inte är rättade i ett godkänt korrektur.

Vissa metoder för märkning som till exempel screentryck, digitaltryck och lasergravyr utförs helt eller delvis för hand. Det innebär att köparen alltid ska ha en hög acceptans för skiftningar och avvikelser gällande tryckets färg, storlek och placering.

Exakt Pantone (PMS) eller CMYK-nyans kan aldrig garanteras. De referenser som används, som till exempel Pantone och CMYK, är just referenser och inga givna färger som finns färdigblandade. En tryckt eller digital färgreferens kan avvika från färdig produkt beroende på hur färgerna visas på olika material samt att förutsättningarna för bildskärm, skrivare och tryckpress är olika. Material, luftfuktighet, temperatur med mera kan påverka trycket vilket gör att även en återkommande order kan få annan nyans än tidigare produktion.

Köpare har möjlighet att beställa ett provexmeplar med sin logotyp mot en extra avtalad kostnad för att säkerställa att köpare får den färg som önskas. Köparen ska meddela Iqona skriftligen, innan korrekturet godkänns, att provtryck önskas.

Iqona kommunicerar två olika typer av leveransdatum, uppskatta leveranstid och avtalad leveranstid. Uppskattad leveranstid är standard. Ett uppskattat leveransdatum anges i veckor och räknas från den dag då köparen fått en orderbekräftelse och godkänt korrektur. Angivet leveransdatum är uppskattat och avvikelser kan förekomma.

Avtalad deadline anges som ett exakt datum och avser den dag då köparen avtalat att senast skall ha produkterna tillhanda. Iqona har rätt att leverera tidigare än avtalat leveransdatum. Iqona ansvarar ej för förseningar orsakade av tredje part så som speditör eller att mottagare inte finns på plats vid leverans.

Det är köparens ansvar att eventuell önskat leveransdatum står utskrivet på avtal innan offert godkänns.

Köparen är ansvarig för att den angivna adressen är bemannad vardagar mellan klockan 08:00 – 17:00 om inte annat avtalats.

Samtliga varor produceras specifikt för köpare vilket innebär att alla ordrar alltid är bindande. Köpare har rätt att ansöka om orderannullering av påbörjad order, och Iqona tar beslut utifrån det enskilda fallet.

Om ett avtal önskas annulleras av köpare innan leverans har skett måste först ett godkännande från fabrik, tryckeri eller underleverantör inhämtas och godkännas. Iqona tar alltid beslut utifrån det enskilda fallet.

Iqona har vid godkänd annullering rätt att debitera de kostnader som dittills uppstått, såsom exempelvis kostnader för (I) korrektur, tryckunderlag, provtryck och andra handlingar, (II) klichéer, verktyg och annan utrustning, (III) råmaterial, (IV) skäliga kostnader för arbetet med att framställa och ställa i ordning handlingen, utrustningen eller råmaterialet samt (V) andra skäliga kostnader för avveckling med ett minimum på 500 kr per avtal.

Varor som är felaktiga skall reklameras inom 10 dagar. Köpare ska då kontakta Iqona skriftligen och reklamera de fel som inte uppkommit under transporten. Om fel uppkommit under transporten, ska köparen vända sig direkt till transportören.

Köpare har inte rätt till någon annan kompensation, än att en felfri vara skall levereras inom rimlig tid. Iqona är fria från ansvar för kostnader som uppstått för köparen vid felaktig eller försenad leverans.

Reklameras inte varan inom 10 dagar från varans mottagande förloras rätten att åberopa felet.

Vid godkänd reklamation ska hela leveransen returneras för att full kompensation ska kunna ges om inte annat avtalats. Saknas produkter, kompenseras för den andel som returneras till Iqona. Köparen förbinder sig att inte returnera produkter innan Iqona gett samtycke samt gett säljaren instruktioner kring hur reklamationen ska gå till.

Köparen godkänner att produkter som beställs används som digitala referenser på iqona.se och andra digitala medier och kanaler samt i tryckt marknadsföringsmaterial.

Iqona ansvarar inte för intrång i tredje parts immateriella rätt om Iqona har modifierat, skapat eller tillverkat produkten enligt köparens anvisningar eller enligt köparens skiss, ritning, modell, specifikation eller annan dokumentation från köparen. Köparen ska hålla Iqona skadeslös i den utsträckning Iqona åläggs ansvar gentemot tredje part för sådant intrång.

Iqona ansvarar inte för skada som produkten orsakar på fast egendom, lös egendom, på person eller för följderna av sådan skada, om skadan inträffar efter att risken för produkten gått över på köparen. Köparen ska hålla Iqona skadeslös i den utsträckning Iqona åläggs ansvar gentemot tredje part för sådan skada.

Om fullgörande av Iqona åtaganden förhindras på grund av omständighet som Iqona inte kunnat råda över, såsom exempelvis arbetskonflikt, pandemi, epidemi, eldsvåda, blixtnedslag, översvämning, naturkatastrof, terroristattack, krig, ändrad myndighetsbestämmelse, myndighetsingripande, handels- eller valutarestriktioner, brist på transportmedel, allmän varubrist, inskränkningar i tillförseln av el och energi, samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits, ska detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för prestationen och befrielse från skadestånd och andra påföljder.

Iqonas ersättningsskyldighet för styrkt skada är begränsad till 15% av Iqonas försäljningspris. Iqona är dock inte ersättningsskyldig för den skada som Köpare lider genom Iqonas dröjsmål. Iqona tar inget ansvar för indirekta förluster.

Om en eller flera bestämmelser i detta avtal är ogiltiga eller döms ut som verkningslösa av någon domstol eller tillsynsmyndighet, skall detta inte påverka återstående avtalsbestämmelsernas giltighet.

Svensk lag tillämpas på detta avtal. Tvist som inte kan lösas genom föregående förhandling mellan parterna ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts regler för förenklat skiljeförfarande. Platsen för förfarandet ska vara Stockholm och språket skall vara svenska. Detta ska dock inte hindra Iqona från att kunna driva in en klar och förfallen fordran på betalning genom ett exekutivt förfarande eller från att, Iqona så väljer, att låta behörig allmän domstol lösa tvister med avvikelse från ovan nämnda skiljeklausul.

Allmänna villkor

Genom att använda iqona.se och/eller göra en beställning, godkänner du att följa villkoren som anges i detta dokument. Försäkra dig om att du har läst igenom och förstått villkoren innan du gör din beställning.

Den version av villkoren som gäller för din beställning är den version som finns tillgänglig på iqona.se vid den tidpunkt då du gör din beställning. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra dessa villkor efter behov, utan att meddela dig på förhand.

Vi strävar efter att alltid tillämpa gott affärsmannaskap och att i största möjliga mån tillgodose våra kunders önskemål.

Avtalsvillkor som avviker från vad som anges i Villkoren, såsom exempelvis allmänna villkor anvisade av Köparen, gäller endast om de avtalats och godkänts skriftligen av firmatecknare för Iqona. De kvantiteter som anges i avtalet är ungefärliga och kan variera. Säljaren reserverar sig för kvantitets-avvikelser i leverans med +/-10%. av varor med tryck. Säljaren har rätt att inom angiven avvikelse fakturera levererat antal.

Samtliga priser på iqona.se angivna i Svenska kronor och är exklusive mervärdesskatt och med leveransvillkor Ex Works. Detta innebär att köpare står för fraktkostnader och emballage.

Samtliga priser som anges på iqona.se gäller tillsvidare, och kan när som helst utan avisering komma att ändras. Tillfällen då de kan komma att ändras är exempelvis förändringar i valutakurser, råmaterialpriser, skatter eller felskrivningar.

Samtliga produktbilder på iqona.se samt i korrektur och annat produktmaterial skall ses som en fingervisning om produktens färg och utförande. Om köpare vill säkerställa produktens färgnyans, utförande samt funktion skall ett provexemplar beställas av Iqona innan beställning läggs.

Vissa produkter är delvis handgjorda. Det innebär att köparen alltid ska ha en hög acceptans för skiftningar och avvikelser, såsom färg och storlek.

Köparen förbinder sig att själv fördjupa sig kring hur produkten skall användas, rengöras och underhållas.

Orderbekräftelsen är bindande och vid skillnader och/eller otydligheter mellan annan korrespondens och orderbekräftelse ges orderbekräftelsen företräde. Det åligger köparen att aktivt leta efter fel i orderbekräftelsen, säljaren ansvarar inte för fel som köparen ej påkallat. Upptäcker köparen felaktigheter i gällande orderbekräftelse ska köparen utan dröjsmål, senast samma dygn som orderbekräftelsen skickats, påkalla detta för säljaren. Påkallar inte köparen felet inom denna tidsfrist anses orderbekräftelsen accepterad till fullo.

Vid avtal innehållandes tryckta eller på annat sätt märkta produkter får köparen godkänna ett digitalt korrektur innan produktion. Korrektur skall ses som en fingervisning av slutresultatet och exakt storlek eller placering på tryck garanteras ej, om inte annat avtalats.

Korrekturet är helt avgörande för produktens utseende. Köparen måste därför noggrant gå igen om korrekturet och se att allt stämmer med beställning. Köparen ansvarar för att aktivt leta efter eventuella fel i korrektur och att skriftligen påpeka dessa till Iqona innan korrektur godkänns och produktion inleds. Ansvaret för alla uppgifter så som produkt, produktfärg, produktspecifikationer, placeringen av tryck, logo, tryckfärger, texter, typnsitt, stavning etc övergår på köparen.

Om köparen har specifika krav på hur eller var trycket skall placeras måste dessa meddelas skriftligen till Iqona. Specifika krav måste även stå utskrivna i det korrektur som köparen godkänner.

Iqona ansvarar ej för fel som inte är rättade i ett godkänt korrektur.

Vissa metoder för märkning som till exempel screentryck, digitaltryck och lasergravyr utförs helt eller delvis för hand. Det innebär att köparen alltid ska ha en hög acceptans för skiftningar och avvikelser gällande tryckets färg, storlek och placering.

Exakt Pantone (PMS) eller CMYK-nyans kan aldrig garanteras. De referenser som används, som till exempel Pantone och CMYK, är just referenser och inga givna färger som finns färdigblandade. En tryckt eller digital färgreferens kan avvika från färdig produkt beroende på hur färgerna visas på olika material samt att förutsättningarna för bildskärm, skrivare och tryckpress är olika. Material, luftfuktighet, temperatur med mera kan påverka trycket vilket gör att även en återkommande order kan få annan nyans än tidigare produktion.

Köpare har möjlighet att beställa ett provexmeplar med sin logotyp mot en extra avtalad kostnad för att säkerställa att köpare får den färg som önskas. Köparen ska meddela Iqona skriftligen, innan korrekturet godkänns, att provtryck önskas.

Iqona kommunicerar två olika typer av leveransdatum, uppskatta leveranstid och avtalad leveranstid. Uppskattad leveranstid är standard. Ett uppskattat leveransdatum anges i veckor och räknas från den dag då köparen fått en orderbekräftelse och godkänt korrektur. Angivet leveransdatum är uppskattat och avvikelser kan förekomma.

Avtalad deadline anges som ett exakt datum och avser den dag då köparen avtalat att senast skall ha produkterna tillhanda. Iqona har rätt att leverera tidigare än avtalat leveransdatum. Iqona ansvarar ej för förseningar orsakade av tredje part så som speditör eller att mottagare inte finns på plats vid leverans.

Det är köparens ansvar att eventuell önskat leveransdatum står utskrivet på avtal innan offert godkänns.

Köparen är ansvarig för att den angivna adressen är bemannad vardagar mellan klockan 08:00 – 17:00 om inte annat avtalats.

Samtliga varor produceras specifikt för köpare vilket innebär att alla ordrar alltid är bindande. Köpare har rätt att ansöka om orderannullering av påbörjad order, och Iqona tar beslut utifrån det enskilda fallet.

Om ett avtal önskas annulleras av köpare innan leverans har skett måste först ett godkännande från fabrik, tryckeri eller underleverantör inhämtas och godkännas. Iqona tar alltid beslut utifrån det enskilda fallet.

Iqona har vid godkänd annullering rätt att debitera de kostnader som dittills uppstått, såsom exempelvis kostnader för (I) korrektur, tryckunderlag, provtryck och andra handlingar, (II) klichéer, verktyg och annan utrustning, (III) råmaterial, (IV) skäliga kostnader för arbetet med att framställa och ställa i ordning handlingen, utrustningen eller råmaterialet samt (V) andra skäliga kostnader för avveckling med ett minimum på 500 kr per avtal.

Varor som är felaktiga skall reklameras inom 10 dagar. Köpare ska då kontakta Iqona skriftligen och reklamera de fel som inte uppkommit under transporten. Om fel uppkommit under transporten, ska köparen vända sig direkt till transportören.

Köpare har inte rätt till någon annan kompensation, än att en felfri vara skall levereras inom rimlig tid. Iqona är fria från ansvar för kostnader som uppstått för köparen vid felaktig eller försenad leverans.

Reklameras inte varan inom 10 dagar från varans mottagande förloras rätten att åberopa felet.

Vid godkänd reklamation ska hela leveransen returneras för att full kompensation ska kunna ges om inte annat avtalats. Saknas produkter, kompenseras för den andel som returneras till Iqona. Köparen förbinder sig att inte returnera produkter innan Iqona gett samtycke samt gett säljaren instruktioner kring hur reklamationen ska gå till.

Köparen godkänner att produkter som beställs används som digitala referenser på iqona.se och andra digitala medier och kanaler samt i tryckt marknadsföringsmaterial.

Iqona ansvarar inte för intrång i tredje parts immateriella rätt om Iqona har modifierat, skapat eller tillverkat produkten enligt köparens anvisningar eller enligt köparens skiss, ritning, modell, specifikation eller annan dokumentation från köparen. Köparen ska hålla Iqona skadeslös i den utsträckning Iqona åläggs ansvar gentemot tredje part för sådant intrång.

Iqona ansvarar inte för skada som produkten orsakar på fast egendom, lös egendom, på person eller för följderna av sådan skada, om skadan inträffar efter att risken för produkten gått över på köparen. Köparen ska hålla Iqona skadeslös i den utsträckning Iqona åläggs ansvar gentemot tredje part för sådan skada.

Om fullgörande av Iqona åtaganden förhindras på grund av omständighet som Iqona inte kunnat råda över, såsom exempelvis arbetskonflikt, pandemi, epidemi, eldsvåda, blixtnedslag, översvämning, naturkatastrof, terroristattack, krig, ändrad myndighetsbestämmelse, myndighetsingripande, handels- eller valutarestriktioner, brist på transportmedel, allmän varubrist, inskränkningar i tillförseln av el och energi, samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits, ska detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för prestationen och befrielse från skadestånd och andra påföljder.

Iqonas ersättningsskyldighet för styrkt skada är begränsad till 15% av Iqonas försäljningspris. Iqona är dock inte ersättningsskyldig för den skada som Köpare lider genom Iqonas dröjsmål. Iqona tar inget ansvar för indirekta förluster.

Om en eller flera bestämmelser i detta avtal är ogiltiga eller döms ut som verkningslösa av någon domstol eller tillsynsmyndighet, skall detta inte påverka återstående avtalsbestämmelsernas giltighet.

Svensk lag tillämpas på detta avtal. Tvist som inte kan lösas genom föregående förhandling mellan parterna ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts regler för förenklat skiljeförfarande. Platsen för förfarandet ska vara Stockholm och språket skall vara svenska. Detta ska dock inte hindra Iqona från att kunna driva in en klar och förfallen fordran på betalning genom ett exekutivt förfarande eller från att, Iqona så väljer, att låta behörig allmän domstol lösa tvister med avvikelse från ovan nämnda skiljeklausul.